Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG

 

SZKOŁA WOLONTARIATU OSÓB BEZDOMNYCH
Wolontariat to….?
Uczestnicy projektu „Wolontariat i aktywność szansą osób bezdomnych” już znają odpowiedź na to pytanie. Wzięli oni udział w warsztatach z zakresu prawnych aspektów wolontariatu. Uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy stwierdzili, że wolontariat to: działanie, za które nie otrzymuje się pieniędzy, forma aktywności osobistej, pomoc bezinteresowna potrzebującemu, podzielenie się swoim czasem wolnym lub umiejętnościami, działalność ochotnicza, współpraca z organizacjami, umiejętność wygospodarowania swojego czasu na coś ważnego dla innych. Odpowiedzi są budujące, gdyż wpisują się w definicyjne ujęcie wolontariatu. Prowadząca warsztaty pokazała uczestnikom w jaki sposób poprawnie współpracować z organizacją pozarządową, co zawiera porozumienie wolontaryjne oraz kim jest koordynator wolontariatu. W ramach burzy mózgów każda grupa opracowała sylwetkę wolontariusza oraz spisała formy aktywności wolontaryjnej osoby bezdomnej. Należy podkreślić, że uczestnicy wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem.

 

 

WARSZTATY Z TWORZENIA MINIINICJATYW
Uczestnik z inicjatywą
W naszym Schronisku odbyły się warsztaty z zakresu zdobycia przez uczestników umiejętności napisania mini inicjatywy. Osoby bezdomne pod nadzorem trenera zdobywały niezwykle trudną umiejętność opracowania przedsięwzięć, które mogą być realizowane na rzecz najbliższego otoczenia. Pierwsza część warsztatów dotyczyła zdobycia przez uczestników umiejętności myślenia projektowego. Dowiedzieli się jak określać problem i jak z wykorzystaniem metody burzy mózgów go rozwiązywać. Chcieliśmy, aby cały proces twórczy został opracowany przez osoby bezdomne, aby utożsamiali się z zaproponowanym rozwiązaniem. Na potrzeby zajęć opracowano krótki formularz mini inicjatywy, który uczestnicy wypełniali. Efektem pracy są koncepcje działań na rzecz najbliższego otoczenia, które angażują także mieszkańców gminy.

 

 

GRUPA SAMOPOMOCOWA

W ramach projektu rozpoczęły się spotkania w grupie samopomocowej. Na pierwszym spotkaniu określiliśmy zasady współpracy. Cieszymy się, że grupa jest zaangażowana w rozmowy i dyskusje. Wszystkich uczestników łączy jeden problem – bezdomność. Szukamy motywacji do zmiany lub poprawy swojej sytuacji. Chcemy czerpać z doświadczeń innych uczestników grupy. Sami ustalamy cele poszczególnych spotkań i za zgodą większości możemy je zmieniać. Chcemy sobie zaufać, aby zmierzyć się razem w pokonywaniu codziennych trudności i problemów. Dzięki moderowaniu dyskusji przez prowadzącego spotkania rozmowy toczą się określonym i zaplanowanym rytmie.

 

AKTYWNI OBYWATELE W STYCZNIU

Miesiąc styczeń upłynął w Fundacji na przygotowaniu działań pozwalających na rozpoczęcie realizacji projektu. W tym celu przede wszystkim podpisano umowę a także opracowano dokumentację projektową. Funkcjonuje także podstrona projektu, na której będą zamieszczane bieżące informacje prezentujące działania projektowe. Realizowano rekrutację uczestników do projektu zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Udało się zebrać wszystkich uczestników projektu „Wolontariat i aktywność szansą osób bezdomnych”, którzy od lutego będą brali udział w dalszych działaniach.  Już wkrótce rozpoczynamy pierwsze zajęcia w ramach „Szkoły wolontariatu osób bezdomnych”.