Projekt “Wolontariat osób bezdomnych” był pierwszą inicjatywą aktywizującą naszych
podopiecznych poprzez wolontariat. Dla 30 uczestników przeprowadzano zajęcia z prawnych
aspektów wolontariatu, które pokazały co to znaczy być wolontariuszem a także zrealizowano zajęcia
motywacyjne, pokazujące korzyści związane z tą formą aktywności.  Przeprowadzono także
akcje wolontaryjne na rzecz najbliższego otoczenia w ramach 3 grup uczestników. Efektem realizacji
projektu jest nie tylko nowa wiedza i umiejętności jego uczestników, także pozytywna zmiana
wizerunku osoby bezdomnej w najbliższym otoczeniu w gminie. Projekt sfinansowano ze środków
budżetu samorządu Województwa Śląskiego.