Dzięki wsparciu ze środków tzw. “małych grantów senioralnych” przyznawanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach Fundacja Zacisze Grażyny może rozpocząć realizację projektu pn. “Integracja przez profilaktykę bezdomnych seniorów”. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: warsztaty z pierwszej pomocy, warsztaty z psychologiem, warsztaty artystyczne, a także spotkanie integracyjne. Liczymy, że dzięki udziale w różnych formach wsparcia osoby bezdomne zwiększą lub uzyskają umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, poprawią swoją kondycję psychiczną, uzyskają umiejętność wykorzystania kultury jako elementu do rozwoju osobistego i wyciszenia.
Projekt jest dofinansowany przez Zarząd Województwa Śląskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.