Pomoc Postpenitencjarna na lata 2020-2022

Wsparcie Caritas Diecezji Gliwickiej dla osób pozbawionych

wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób

im najbliższych

Informujemy, iż w roku 2021 kontynuujemy realizację projektu postpenitencjarnego udzielając wsparcia osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych oraz aresztów śledczych a także im najbliższym zamieszkującym lub przebywającym na terenie województwa śląskiego.

Minister Sprawiedliwości występując jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości przyznał Caritas Diecezji Gliwickiej środki na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na udzielanie następujących świadczeń:

1) Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

2) Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat;

3) Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;

4) Organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień;

5) Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;

6) Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;

7) Pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy i funkcjonowania w społeczeństwie;

8) Organizowanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych;

9) Finansowanie bonów żywnościowych;

10) Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

11) Finansowanie zakupu niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne.

Od 2019 w ramach projektu pomocy udzielono ponad 250 potrzebującym. Wśród nich były osoby przebywające       w zakładach karnych i aresztach śledczych, osoby, które w okresie ostatnich 3 miesięcy opuściły placówki penitencjarne oraz ich bliscy i rodziny.

Projekt ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne jest realizowany od roku 2019 oraz będzie kontynuowany    w roku 2022. Osoby szukające pomocy zapraszamy do kontaktu z Ośrodkami Postpenitencjarnymi:

Oraz pod dyżurnym numerem telefonu: 665 554 661

Projekt potrwa do końca grudnia 2022 roku

DOTACJA 841 129,74

CAŁK. KWOTA PROJEKTU 849 626,00 zł