1. Wspieranie rozwoju rodziny między innymi poprzez:
  2. Udzielanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej, socjalnej, prawnej, opiekuńczej i edukacyjnej.
  3. Przeciwdziałanie i zapobieganie patologii rodziny w szczególności rodzinom z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz doświadczającym przemocy.
  4. Przestępczością i uzależnieniami poprzez działania wychowawcze, terapeutyczne, edukacyjne i psychoprofilaktyczne.
  5. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w wymiarach osobistym rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym, w szczególności osób bezdomnych.
  6. Ułatwienie powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom, które ukończyły leczenie odwykowe i zachowują abstynencję , bezdomnym, bezrobotnym i byłym więźniom.
  7. Profilaktyka i terapia uzależnień, zdrowia psychicznego oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
  8. Wspieranie rozwoju kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
  10. Współpraca z innymi organizacjami, fundacjami towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia ,szkołami i placówkami naukowymi oraz mediami.