Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG

Dobiega koniec realizacji projektu  “Wolontariat i aktywność szansą osób bezdomnych “. Celem projektu było zaktywizowanie osób bezdomnych poprzez promowanie wolontariatu i aktywności na rzecz osób bezdomnych i otoczenia. Cel osiągnięto dzięki zrealizowaniu wszystkich indywidualnych i grupowych form wsparcia dla 40 osób bezdomnych będących uczestnikami projektu.  Efektem udzielonego wsparcia jest wzrost działań prowadzonych przez te osoby na rzecz Schroniska oraz społeczności lokalnej z wykorzystaniem aktywności wolontaryjnej. Rezultatem jest również zmiana postrzegania osób bezdomnych przez mieszkańców i samorząd, co wynika zarówno z aktywności osób bezdomnych w ramach zrealizowanych inicjatyw a także przedstawienie rekomendacji dotyczących zmiany lokalnej polityki społecznej na rzecz wolontariatu i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarząd Fundacji dziękuję kadrze za zaangażowanie, uczestnikom za aktywność a grantodawcy za obdarzenie nas zaufaniem.

CYKL SPOTKAŃ Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Fundacja Zacisze Grażyny realizuje cykl spotkań z przedstawicielami samorządu terytorialnego dotyczących promocji projektu i dotychczas osiągniętych rezultatów. Uczestnikami forum są podopieczni Fundacji, którzy opisują jaka zmiana nastąpiła wśród nich w związku z udziałem w projekcie. Kadra informuje o zrealizowanych działaniach zarówno tych edukacyjnych jak i realizowanych na rzecz społeczności lokalnych a także o efektach współpracy osób bezdomnych z mieszkańcami różnych miejscowości. Chcemy przekonać pracowników administracji, że należy wspierać rozwój sektora obywatelskiego także wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promować aktywną politykę społeczną mającą na celu reintegrację osób bezdomnych przez wolontariat. Postulaty są przekazywane w ramach opracowanych w projekcie rekomendacji.

SUPERWIZJE
Zarząd Fundacji stara się dbać o potrzeby kadry pracującej w Schronisku. Dlatego w projekcie zaplanowano realizację superwizji, której celem jest analiza pracy pracowników w celu dyskusji nad problemami związanymi z: uczestnikami, wykonywanymi czynnościami, środowiskiem zewnętrznych itp. Chcemy  podczas sesji rozmawiać nad rozwiązaniami i korygować popełniane błędy. Informacja od specjalisty z zewnątrz stanowi ważną informację zwrotną, gdyż przekazywana jest przez osobę niezależną. Ufamy, że działanie to korzystnie wpłynie także na relację między pracownikami zewnętrznymi, z którymi współpracuje nasza kadra. Doceniamy fakt możliwości realizacji tej formy wsparcia, gdyż koszty sfinansowania tej usługi są bardzo wysokie a w ramach projektu pracowniku uzyskują ją nieodpłatnie.
ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ
W ramach naszego projektu prowadzone jest również grupowe wsparcie terapeutyczne dla uczestników zagrożonych uzależnieniami. Celem zadanie jest zwiększenie szans na aktywny udział osób bezdomnych w projekcie. Dla osób, które miały kontakt z alkoholem najbliższy okres będzie stanowił pokusę do skorzystania z tej formy używki. Jeden łyk może zniweczyć dotychczasową pracę związaną z ograniczeniem uzależnienia. Dlatego niezbędne jest motywowanie i przedstawienie korzyści dla uczestników związanych z abstynencją. Terapeuta będzie w trakcie zajęć zachęcał uczestników do świadczenia usług wolontaryjnych, gdyż jest to jedna z form aktywności wypełniających czas w sposób twórczy i rozwojowy. A przede wszystkim pozwala zapomnieć o uzależnieniu.
SZKOLENIE DLA KADRY PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM
Praca z osobami bezdomnymi, to bardzo często praca z trudnym klientem. Aby efektywnie nieść pomoc i wsparcie dla naszych podopiecznych i nauczyć kadrę skutecznej komunikacji i technik negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów zaplanowaną tą formę wsparcia. Dzięki udziale w warsztatach pracownicy dowiedzą się jak zyskać pewność siebie w relacjach z trudnym klientem, nauczą się diagnozować i rozwiązywać konflikty, nauczą się radzić ze stresem, poznają sztukę argumentacji, nauczą się opanowywać emocje, diagnozować stany emocjonalne rozmówcy itp. Poprzez wykształcenie zdolności do rozumienia i poszanowania akceptacji różnic między ludźmi, uzyskania szacunku dla siebie i innych, tworzenia odpowiedzialności za relacje oraz współpracy kadra Fundacji będzie lepiej współpracowała z podopiecznymi i umiejętnie zarządzała konfliktami.
WIZYTA STUDYJNA

Nasi podopieczni uczestniczyli w wizycie studyjnej odwiedzając Wadowickie Centrum Kultury i tamtejszy ŚDS, jako dobrą praktykę. Celem wizyty było zweryfikowanie przez osoby bezdomne wiedzy uzyskanej podczas zajęć edukacyjnych z wolontariatu i pisania inicjatyw. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogą realizować wolontariat, współpracować ze społecznością lokalną, a także realizować swoje pomysły. Podczas spotkania zrealizowano warsztat, który pozwolił na zdobycie wiedzy o odwiedzanym miejscu, działaniach realizowanych w okolicy oraz możliwych do realizacji pomysłach uczestników. Efektem zrealizowanego wsparcia jest zainspirowanie uczestników do aktywności w swoim otoczeniu poprzez wykorzystanie nabytej wiedzy i doświadczeń. Dzięki temu lepiej będą współpracowali ze sobą i mieszkańcami Gminy Rudziniec.

 

WSPARCIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE
 

W czasie projektu uczestnicy mają możliwość wzięcia udział w dwóch formach wsparcia. W ramach poradnictwa psychologicznego, które będzie realizowane indywidualnie będzie możliwość rozwiązania indywidualnych problemów każdej osoby biorącej udział w projekcie. Psycholog ma za zadanie wzmocnić, dowartościować uczestnika, zmotywować go do aktywności, zachęcić do współpracy. Będzie także pracował nad indywidualnymi kompetencjami każdej osoby bezdomnej. Natomiast dzięki pomocy terapeuty podczas wsparcia grupowego promowany będzie wolontariat jako forma aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Chcemy, aby osoby bezdomne zrozumiały, że największą wartością jest czas jaki mają i którym mogą się podzielić z innymi, czy to w swojej społeczności, czy też z mieszkańcami gminy. Mamy nadzieję, że zaproponowane formy wsparcia przyczynią się do rozwoju osobistego uczestników projektu.


DZIAŁAMY LOKALNIE
Pozyskane w ramach dotacji środki nie są tylko wydatkowane w celu wsparcia uczestników projektu i kadry Fundacji. Chcemy pokazać, że nasi podopieczni są osobami wartościowymi oraz gotowymi do współpracy z mieszkańcami gminy a nawet powiatu. W tym celu realizowane będą inicjatywy, które mają pozwolić zmienić wizerunek osoby bezdomnej jako człowieka biernego, nieaktywnego. Uczestnicy pracując w grupach podczas zajęć stacjonarnych przygotowali konspekty inicjatywy, a kadra projektu zakupiła materiały do ich realizacji. Wiedza zdobyta w ramach zajęć pozwoli im na zaproszenie mieszkańców do współpracy. Ufamy, że wspólna realizacja mini inicjatyw będzie szansą na poznanie się obu stron, przełamanie stereotypów a także wymianę życiowych doświadczeń.
 
SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW FUNDACJI
Dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele kadra Fundacji ma możliwość rozwoju i analizy swojej pracy. Superwizja daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej kontaktu z klientem, współpracy w ramach zespołu, czy też umożliwić skuteczność oferowanego wsparcia. Chcemy, aby nasi pracownicy mieli wsparcie w trudnych sytuacjach. Dzięki temu będą w przyszłości unikali powtarzania różnego rodzaju błędów. Wsparcie superwizora jest więc nieocenione. Mamy nadzieje, że kolejne sesje przyczynią się do zwiększenia jakości pracy pracowników Fundacji, co będzie miało również pozytywne odniesienie do osób bezdomnych funkcjonujących w Schronisku.

SZKOLENIE RODO

Rozwój instytucjonalny

Dzięki pozyskanym środkom z programu „Aktywni Obywatele” kadra Fundacji Zacisze Grażyny wzięła udział w szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych. Zajęcia pozwoliły nabyć kadrze wiedzę w tym zakresie. Wiadomości uzyskane w tej formie wsparcia będą wykorzystywane przy kontaktach z innymi instytucjami, w zakresie współpracy z podopiecznymi oraz w ramach struktury pracowniczej. Dodatkowo w ramach wsparcia instytucjonalnego zakupiono pakiety MS Office do komputerów Fundacji, co zdecydowanie ułatwi pracę kadrze Fundacji.

SZKOLENIA DLA KADRY

Projekt „Wolontariat i aktywność szansą osób bezdomnych” to także wsparcie dla kadry Fundacji. W ramach rozwoju instytucjonalnego realizowane są trzy formy wsparcia w postaci szkoleń z: pracy z trudnym klientem, wypalenia zawodowego i arteterapii, aby skuteczniej nieść wsparcie osobom bezdomnym. To bardzo istotne, aby zwiększać kompetencje pracowników, gdyż w ten sposób nie tylko są bardziej zaangażowani w pracę zawodową, ale również rozwijają swoje kompetencje osobiste. Wiedza z obszaru pracy z trudnym klientem pozwoli na skuteczne nawiązywanie relacji z osobami bezdomnymi. Szkolenie z wypalenia zawodowego pozwoli przezwyciężyć osobiste problemy i wytyczyć ścieżkę własnego rozwoju. Natomiast arteterapia to ciekawe narzędzie pracy, które angażuje klientów poprzez kulturę. Kadra Fundacji wysoko ocenia kompetencje osób je realizujących i przydatność uzyskanej wiedzy. 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

W ramach projektu prowadzone jest również wsparcie indywidualne dla osób bezdomnych. Każdy uczestnik otrzymał pulę 4h do wykorzystania w ramach poradnictwa. Celem wsparcia jest zwiększenie szansy na aktywny udział w projekcie, rozwiązywanie indywidualnych potrzeb uczestników, wsparcie w sytuacjach konfliktowych, czy też prowadzenie rozmów wspierających. Dzięki temu nasi podopieczni zwiększą swoje poczucie własnej wartości i wytrwają w postawieniu zdobywania wiedzy i aktywności społecznej. W opinii osób bezdomnych taka forma pomocy przynosi pozytywne efekty.

SZKOŁA WOLONTARIATU OSÓB BEZDOMNYCH
Wolontariat to….?
Uczestnicy projektu „Wolontariat i aktywność szansą osób bezdomnych” już znają odpowiedź na to pytanie. Wzięli oni udział w warsztatach z zakresu prawnych aspektów wolontariatu. Uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy stwierdzili, że wolontariat to: działanie, za które nie otrzymuje się pieniędzy, forma aktywności osobistej, pomoc bezinteresowna potrzebującemu, podzielenie się swoim czasem wolnym lub umiejętnościami, działalność ochotnicza, współpraca z organizacjami, umiejętność wygospodarowania swojego czasu na coś ważnego dla innych. Odpowiedzi są budujące, gdyż wpisują się w definicyjne ujęcie wolontariatu. Prowadząca warsztaty pokazała uczestnikom w jaki sposób poprawnie współpracować z organizacją pozarządową, co zawiera porozumienie wolontaryjne oraz kim jest koordynator wolontariatu. W ramach burzy mózgów każda grupa opracowała sylwetkę wolontariusza oraz spisała formy aktywności wolontaryjnej osoby bezdomnej. Należy podkreślić, że uczestnicy wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem.

 

 

WARSZTATY Z TWORZENIA MINIINICJATYW
Uczestnik z inicjatywą
W naszym Schronisku odbyły się warsztaty z zakresu zdobycia przez uczestników umiejętności napisania mini inicjatywy. Osoby bezdomne pod nadzorem trenera zdobywały niezwykle trudną umiejętność opracowania przedsięwzięć, które mogą być realizowane na rzecz najbliższego otoczenia. Pierwsza część warsztatów dotyczyła zdobycia przez uczestników umiejętności myślenia projektowego. Dowiedzieli się jak określać problem i jak z wykorzystaniem metody burzy mózgów go rozwiązywać. Chcieliśmy, aby cały proces twórczy został opracowany przez osoby bezdomne, aby utożsamiali się z zaproponowanym rozwiązaniem. Na potrzeby zajęć opracowano krótki formularz mini inicjatywy, który uczestnicy wypełniali. Efektem pracy są koncepcje działań na rzecz najbliższego otoczenia, które angażują także mieszkańców gminy.

 

 

GRUPA SAMOPOMOCOWA

W ramach projektu rozpoczęły się spotkania w grupie samopomocowej. Na pierwszym spotkaniu określiliśmy zasady współpracy. Cieszymy się, że grupa jest zaangażowana w rozmowy i dyskusje. Wszystkich uczestników łączy jeden problem – bezdomność. Szukamy motywacji do zmiany lub poprawy swojej sytuacji. Chcemy czerpać z doświadczeń innych uczestników grupy. Sami ustalamy cele poszczególnych spotkań i za zgodą większości możemy je zmieniać. Chcemy sobie zaufać, aby zmierzyć się razem w pokonywaniu codziennych trudności i problemów. Dzięki moderowaniu dyskusji przez prowadzącego spotkania rozmowy toczą się określonym i zaplanowanym rytmie.

 

AKTYWNI OBYWATELE W STYCZNIU

Miesiąc styczeń upłynął w Fundacji na przygotowaniu działań pozwalających na rozpoczęcie realizacji projektu. W tym celu przede wszystkim podpisano umowę a także opracowano dokumentację projektową. Funkcjonuje także podstrona projektu, na której będą zamieszczane bieżące informacje prezentujące działania projektowe. Realizowano rekrutację uczestników do projektu zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Udało się zebrać wszystkich uczestników projektu „Wolontariat i aktywność szansą osób bezdomnych”, którzy od lutego będą brali udział w dalszych działaniach.  Już wkrótce rozpoczynamy pierwsze zajęcia w ramach „Szkoły wolontariatu osób bezdomnych”.