Projekt  finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy
EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Czas na podsumowanie
Dobiega końca realizacja projektu pn. “Przeciw dyskryminacji osób bezdomnych”. Zrealizowano działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości osób bezdomnych w zakresie ich praw, poprawy ich wizerunku poprzez aktywność społeczną. Zaangażowano specjalistów, którzy prowadzili indywidualne i grupowe formy wsparcia przyczyniające się do zmiany postawy osób bezdomnych na pro aktywną. Osoby biorące udział w projekcie zdobyły doświadczenia wolontaryjne a także nauczyły się współpracować ze społecznością lokalną. Wsparcie zostało zaadresowane do 40 osób, kobiet i mężczyzn a także poprzez działania w ramach rozwoju instytucjonalnego do kadry Fundacji. W opinii uczestników i osób zarządzających projektem poprzez osiągnięcie zaplanowanych rezultatów, zmianę mentalności w myśleniu a także większej otwartości osób bezdomnych można mówić o sukcesie. Dziękujemy grantodawcy za obdarzenie nas zaufaniem poprzez przyznanie wsparcia finansowego na realizację projektu.
Rozwój instytucjonalny
Dzięki pozyskaniu dotacji na realizację projektu Fundacja otrzymała także środki dające jej możliwość rozwoju. Fundusze w ramach rozwoju instytucjonalnego zostały wykorzystane przeznaczone zostały na remont biura. Było to bardzo ważne, gdyż poprawił się komfort pracy kadry Fundacji, jakość obsługi klientów, a także poprawił się wizerunek Fundacji jako miejsca działającego w sposób profesjonalny. Remont biura został przeprowadzony przez wolontariuszy, którymi były osoby bezdomne przebywające w schronisku. Efektem przeprowadzonych prac remontowych jest miejsce pracy wszystkim przyjazne.
Konferencja podsumowująca
Jej celem było przedstawienie uczestnikom spotkania, którym byli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy lokalni, urzędnicy najbardziej aktywnych uczestników projektu, a także przeprowadzenie dyskusji na temat rezultatów projektu. Słuchacze mieli możliwość przekonania się, że osoby bezdomne to ludzie wartościowi, aktywni, pomysłowi i bardzo zaangażowanie. Wielu ludzi zrozumiało, że jest to grupa, z którą można w przyszłości współpracować a także wykorzystać ich potencjał i możliwości. Ponadto wszystkim przedstawiono opracowane przez uczestników projektu rekomendacje przedstawiające pomysły na aktywizację tej grupy docelowej, które ze względu na uniwersalność mogą być wykorzystane przez samorząd lub NGO prowadzące schroniska dla osób bezdomnych.
Spotkania z przedstawicielami samorządu i organizacji pozarządowych
Zrealizowano 5 warsztatów. Wzięło w nich udział 30 osób, a wśród nich osoby biorące udział w projekcie, kadra projektu jak również przedstawiciele lokalnego samorządu oraz organizacji pozarządowych. Celem spotkania było zintegrowanie osoby biorące udział w projekcie z otoczeniem a także promowanie działań wolontaryjnych. Osoby bezdomne przedstawiły jaka nastąpiła u nich zmiana dzięki udziale w projekcie. Ponadto przedstawione zostały rekomendacje dotyczące propozycji zmian w lokalnej polityce społecznej, aby różne grupy społeczne respektowały ich prawa. Uczestnicy projektu zyskały pewność siebie, nauczyły się wyrażać swoje zdanie a także prowadzić merytoryczną dyskusję. Pozostali uczestnicy spotkań zmienili stereotypowe postrzeganie osób bezdomnych a także zrozumieli, że warto z nimi współpracować.
Działania wolontaryjne
Dzięki zaangażowaniu koordynatora wolontariatu uczestnicy/czki projektu zostaną podzieleni na 4 grupy, których zadaniem będzie realizacji akcji tematycznych na rzecz różnych środowisk lokalnych. Chcemy poprzez te działania pokazać, że osoby bezdomne to ludzie aktywni, twórczy, zaangażowani i posiadający różne, wartościowe umiejętności, którymi mogą podzielić się z innymi. Realizacja inicjatyw będzie dawała im możliwość praktycznego zweryfikowania wiedzy, którą nabyli podczas edukacyjnych form wsparcia. Dzięki zaangażowaniu uczestników/czek projektu poczują oni moc sprawczą i zrozumieją, że mogą kształtować najbliższe otoczenie włączając do tego zarówno mieszkańców danej miejscowości jak i społeczność osób bezdomnych.
Trening kompetencji społecznych
Realizacja warsztatów pod nadzorem specjalisty przyczyni się do zwiększenia umiejętności osób biorących udział w projekcie w zakresie komunikacji, rozpoznawania emocji innych osób, asertywności, automotywacji, świadomości komunikacji poprzez swoje ciało, czy też zrozumienie języka wrażliwego na płeć. Efektem udziału we wsparciu będzie poprawa w sposobie komunikowania się, co będzie widoczne w relacjach międzyludzkich, współpracy z instytucjami pomagającymi osobom bezdomnym, czy też umiejętność zbudowania bardziej trwałych więzi. Lepsza komunikacja i umiejętność wyrażania siebie przyczyni się także do niedyskryminowania innych osób i utrudni postawienia osoby bezdomnej jako ofiarę dyskryminacji.
Indywidualne konsultacje psychologiczne
Każdy uczestnik/czka biorący udział w projekcie ma możliwość wzięcia udziału w 4h wsparcia specjalistycznego. Podczas rozmów indywidualnych osoba bezdomna będzie miała szansę na rozwiązanie indywidualnych trudności i problemów, które mogą utrudnić udział w projekcie, a także funkcjonowanie w życiu codziennych lub społeczności osób bezdomnych. Psycholog będzie wspierał radą, pokazywał rozwiązania, zachęcał do współpracy, w tym także z instytucjami. Będzie on także monitorował postępy osób biorących udział w projekcie i motywował do aktywności. Wsparcie jest ważne, gdyż daje możliwość zwiększenia poczucia własnej wartości i uwierzenia w swoje możliwości.
Rzecznik osób bezdomnych, konsultacje prawne
W ramach projektu 40 uczestników/czek otrzyma 4h wsparcia indywidualnego ze strony prawnika. Chcemy, aby nasi podopieczni na bieżąco rozwiązywali swoje problemy, które utrudniają lub uniemożliwiają aktywny udział w życiu społecznym. Wsparcie może dotyczyć kwestii związanych z zadłużeniem, brakiem dokumentacji osobistej (np. świadectwa pracy), nieuregulowaną sytuacją majątkową, sprawami karnymi. Pomoc będzie szansą na wyjaśnienie sytuacji osobistej lub uregulowanie lub rozłożenie w czasie zobowiązań, czy też zdobycie umiejętności współpracy z instytucjami publicznymi. Efektem tego wsparcia będzie większa szansa na przezwyciężenie problemów dotykających osoby bezdomne.
Rzecznik osób bezdomnych, działania instytucjonalne
W ramach tego wsparcia osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania z 96h wsparcia. Specjalista będzie pomagał im w procesie reprezentacji, wypowiadaniu się w ich imieniu np. w czasie kontaktu z instytucjami publicznymi, gdyż większość osób bezdomnych nie zna przepisów a także ma trudności w porozumiewaniu się. Będzie również analizował lokalne przepisy pod kątem ich przychylności do poprawienia sytuacji osób bezdomnych. Nawiąże współpracę z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom bezdomnym, aby odpowiednio ukierunkować dla nich pomoc. Będzie udzielał informacji mediom lokalnym, mieszkańcom, aby zmieniać stereotyp osób bezdomnych i włączać ich w lokalne procesy demokratyczne. Efektem tych działań będzie zwiększenie widoczności problemów osób bezdomnych w nowych środowiskach.

 

Warsztaty z praw człowieka

Zakończyliśmy realizację warsztatów mających na celu przekazanie wiedzy 40 osobom bezdomnym z zakresu praw człowieka, a w szczególności praw osób bezdomnych oraz poinformowanie o Karcie Praw Osób Bezdomnych. Uczestnicy zdobyli także wiedzę o Rzeczniku Praw Obywatelskich i jego zadaniach. Zajęcia były realizowane metodami aktywnymi, aby uczestnicy nie poznawali tylko suchej teorii , lecz potrafili praktycznie zastosować zdobyte informacje w życiu codziennym. Ćwiczono m.in. umiejętność informowania otoczenia o swoich prawach. Efektem zrealizowania wsparcia będzie świadomość uczestników projektu, czy do tej pory ich prawa były respektowane.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Warsztaty o dyskryminacji

Osoby bezdomne często nie mają świadomości, że są dyskryminowane ze względu na status społeczny, gdyż większość z nich uważa taki stan rzeczy za normę. Dlatego zrealizowane zostały zajęcia mające na celu zmianę postrzegania przez nich tego stanu rzeczy i uświadomienie im, że do tej pory postępowali nieprawidłowo.  Przedmiotem warsztatów było przekazanie wiedzy osobom bezdomnym o różnych formach dyskryminacji a w szczególności ze względu na: płeć, wiek, sprawność, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie, światopogląd, pozycje społeczną. Dzięki temu uczestnicy mogli zastanowić się nad przyczynami dyskryminacji osób bezdomnych.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Warsztaty o wolontariacie

Uczestnicy wzięli również udział w zajęciach przybliżających im wiedzę dotyczącą kwalifikacji wolontariusza, ubezpieczenia wolontariuszy(NNW, OC), porozumienie z wolontariuszem, przygotowaniem wolontariusza do pracy, poinformowanie o aktach prawnych regulujących warunki i zasady współpracy z wolontariuszem. Zajęcia te oprócz zagadnień teoretycznych przedstawiały dobre praktyki wolontariuszy, którzy są osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Poprzez aktywność na warsztatach uczestnicy mieli możliwość rozwijania motywacji do bycia wolontariuszem.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Grupa samopomocowa

Projekt przewidział także formę wsparcia mającą na celu umożliwienie osobom bezdomnym dzielenie się doświadczeniami, wymianę uwag a także omawianie różnych problemów. Grupa samopomocowa daje im możliwość swobodnej wypowiedzi, a także prowadzenia uporządkowanej, moderowanej dyskusji. Udział w grupie zwiększa szansę na zmianę postawy uczestników na proaktywną oraz pozwoli na rozwiązanie we wspólnym gronie różnych trudności i problemów. Uczestnicy otrzymując wsparcie grupy zwiększają swoje kompetencje osobiste i poczucie własnej wartości.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.