Projekt  finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy
EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Działania wolontaryjne
Dzięki zaangażowaniu koordynatora wolontariatu uczestnicy/czki projektu zostaną podzieleni na 4 grupy, których zadaniem będzie realizacji akcji tematycznych na rzecz różnych środowisk lokalnych. Chcemy poprzez te działania pokazać, że osoby bezdomne to ludzie aktywni, twórczy, zaangażowani i posiadający różne, wartościowe umiejętności, którymi mogą podzielić się z innymi. Realizacja inicjatyw będzie dawała im możliwość praktycznego zweryfikowania wiedzy, którą nabyli podczas edukacyjnych form wsparcia. Dzięki zaangażowaniu uczestników/czek projektu poczują oni moc sprawczą i zrozumieją, że mogą kształtować najbliższe otoczenie włączając do tego zarówno mieszkańców danej miejscowości jak i społeczność osób bezdomnych.
Trening kompetencji społecznych
Realizacja warsztatów pod nadzorem specjalisty przyczyni się do zwiększenia umiejętności osób biorących udział w projekcie w zakresie komunikacji, rozpoznawania emocji innych osób, asertywności, automotywacji, świadomości komunikacji poprzez swoje ciało, czy też zrozumienie języka wrażliwego na płeć. Efektem udziału we wsparciu będzie poprawa w sposobie komunikowania się, co będzie widoczne w relacjach międzyludzkich, współpracy z instytucjami pomagającymi osobom bezdomnym, czy też umiejętność zbudowania bardziej trwałych więzi. Lepsza komunikacja i umiejętność wyrażania siebie przyczyni się także do niedyskryminowania innych osób i utrudni postawienia osoby bezdomnej jako ofiarę dyskryminacji.
Indywidualne konsultacje psychologiczne
Każdy uczestnik/czka biorący udział w projekcie ma możliwość wzięcia udziału w 4h wsparcia specjalistycznego. Podczas rozmów indywidualnych osoba bezdomna będzie miała szansę na rozwiązanie indywidualnych trudności i problemów, które mogą utrudnić udział w projekcie, a także funkcjonowanie w życiu codziennych lub społeczności osób bezdomnych. Psycholog będzie wspierał radą, pokazywał rozwiązania, zachęcał do współpracy, w tym także z instytucjami. Będzie on także monitorował postępy osób biorących udział w projekcie i motywował do aktywności. Wsparcie jest ważne, gdyż daje możliwość zwiększenia poczucia własnej wartości i uwierzenia w swoje możliwości.
Rzecznik osób bezdomnych, konsultacje prawne
W ramach projektu 40 uczestników/czek otrzyma 4h wsparcia indywidualnego ze strony prawnika. Chcemy, aby nasi podopieczni na bieżąco rozwiązywali swoje problemy, które utrudniają lub uniemożliwiają aktywny udział w życiu społecznym. Wsparcie może dotyczyć kwestii związanych z zadłużeniem, brakiem dokumentacji osobistej (np. świadectwa pracy), nieuregulowaną sytuacją majątkową, sprawami karnymi. Pomoc będzie szansą na wyjaśnienie sytuacji osobistej lub uregulowanie lub rozłożenie w czasie zobowiązań, czy też zdobycie umiejętności współpracy z instytucjami publicznymi. Efektem tego wsparcia będzie większa szansa na przezwyciężenie problemów dotykających osoby bezdomne.
Rzecznik osób bezdomnych, działania instytucjonalne
W ramach tego wsparcia osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania z 96h wsparcia. Specjalista będzie pomagał im w procesie reprezentacji, wypowiadaniu się w ich imieniu np. w czasie kontaktu z instytucjami publicznymi, gdyż większość osób bezdomnych nie zna przepisów a także ma trudności w porozumiewaniu się. Będzie również analizował lokalne przepisy pod kątem ich przychylności do poprawienia sytuacji osób bezdomnych. Nawiąże współpracę z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom bezdomnym, aby odpowiednio ukierunkować dla nich pomoc. Będzie udzielał informacji mediom lokalnym, mieszkańcom, aby zmieniać stereotyp osób bezdomnych i włączać ich w lokalne procesy demokratyczne. Efektem tych działań będzie zwiększenie widoczności problemów osób bezdomnych w nowych środowiskach.

 

Warsztaty z praw człowieka

Zakończyliśmy realizację warsztatów mających na celu przekazanie wiedzy 40 osobom bezdomnym z zakresu praw człowieka, a w szczególności praw osób bezdomnych oraz poinformowanie o Karcie Praw Osób Bezdomnych. Uczestnicy zdobyli także wiedzę o Rzeczniku Praw Obywatelskich i jego zadaniach. Zajęcia były realizowane metodami aktywnymi, aby uczestnicy nie poznawali tylko suchej teorii , lecz potrafili praktycznie zastosować zdobyte informacje w życiu codziennym. Ćwiczono m.in. umiejętność informowania otoczenia o swoich prawach. Efektem zrealizowania wsparcia będzie świadomość uczestników projektu, czy do tej pory ich prawa były respektowane.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Warsztaty o dyskryminacji

Osoby bezdomne często nie mają świadomości, że są dyskryminowane ze względu na status społeczny, gdyż większość z nich uważa taki stan rzeczy za normę. Dlatego zrealizowane zostały zajęcia mające na celu zmianę postrzegania przez nich tego stanu rzeczy i uświadomienie im, że do tej pory postępowali nieprawidłowo.  Przedmiotem warsztatów było przekazanie wiedzy osobom bezdomnym o różnych formach dyskryminacji a w szczególności ze względu na: płeć, wiek, sprawność, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie, światopogląd, pozycje społeczną. Dzięki temu uczestnicy mogli zastanowić się nad przyczynami dyskryminacji osób bezdomnych.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Warsztaty o wolontariacie

Uczestnicy wzięli również udział w zajęciach przybliżających im wiedzę dotyczącą kwalifikacji wolontariusza, ubezpieczenia wolontariuszy(NNW, OC), porozumienie z wolontariuszem, przygotowaniem wolontariusza do pracy, poinformowanie o aktach prawnych regulujących warunki i zasady współpracy z wolontariuszem. Zajęcia te oprócz zagadnień teoretycznych przedstawiały dobre praktyki wolontariuszy, którzy są osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Poprzez aktywność na warsztatach uczestnicy mieli możliwość rozwijania motywacji do bycia wolontariuszem.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Grupa samopomocowa

Projekt przewidział także formę wsparcia mającą na celu umożliwienie osobom bezdomnym dzielenie się doświadczeniami, wymianę uwag a także omawianie różnych problemów. Grupa samopomocowa daje im możliwość swobodnej wypowiedzi, a także prowadzenia uporządkowanej, moderowanej dyskusji. Udział w grupie zwiększa szansę na zmianę postawy uczestników na proaktywną oraz pozwoli na rozwiązanie we wspólnym gronie różnych trudności i problemów. Uczestnicy otrzymując wsparcie grupy zwiększają swoje kompetencje osobiste i poczucie własnej wartości.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.