Wolontariat i aktywność szansą osób bezdomnych
Osoby w kryzysie bezdomności nie posiadają wiedzy o tym czym jest wolontariat, jakie są korzyści z
jego realizacji i o możliwości aktywności w tym obszarze. W Gliwickim Centrum Wolontariatu brakuje
jednak oferty dla nich. Wolontariat może uatrakcyjnić życie codzienne osób w kryzysie bezdomności i
pomóc im poczuć się potrzebnymi. Jako uzupełnienie dostępnego wsparcia w zakresie pracy nad
wizerunkiem czy terapii uzależnień, wolontariat może być elementem planu wyjścia z trudnej sytuacji
życiowej.
Celem projektu jest zaktywizowanie osób w kryzysie bezdomności poprzez promowanie wolontariatu
i aktywności na rzecz osób bezdomnych i otoczenia.
Zorganizujemy Szkołę wolontariatu obejmującą szkolenie dla 8 grup po 5 osób, wizytę studyjną oraz
warsztaty zakończone przeprowadzeniem mini-inicjatyw dla środowiska Schroniska dla osób
Bezdomnych w Niewieszy. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z poradnictwa i
wsparcia psychologicznego i wziąć udział w spotkaniach grupy samopomocowej. Pracownikom
schroniska zaproponujemy szkolenie z arteterapii, pracy z trudnym klientem, a także przeciwdziałania
wypaleniu zawodowemu. Przeprowadzimy również wspólne szkolenie z zakresu pozyskiwania
funduszy. Planujemy też Forum wymiany doświadczeń z samorządem – 3 spotkania, na których osoby
uczestniczące w projekcie pokażą jaka nastąpiła wśród nich zmiana i przedstawimy rekomendacje
dotyczące zmiany polityki społecznej i obywatelskiej adresowanej do osób w kryzysie bezdomności.
Działaniami obejmiemy 40 osób w kryzysie bezdomności, kobiet i mężczyzn ze Schroniska dla
Bezdomnych w Niewieszy. Ich efektem będzie wzrost aktywności społecznej i rozwój osobisty osób
uczestniczących, a także zmiana postrzegania osób w kryzysie bezdomności przez mieszkańców i
samorząd.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG