Narodowy Instytut Wolności przyznał dotację naszej Fundacji na
realizację projektu “Samopomoc i e-kompetencje jako narzędzia aktywizacji osób bezdomnych” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizacja projektu ma zniwelować następujące problemy występujące w środowisku osób bezdomnych: niski poziom angażowania się w wolontariat, niewielka umiejętność obsługi narzędzi komputerowych, trudności w przekazywaniu wiedzy, a także słabo rozwinięta umiejętność samorealizacji. Poprzez zaangażowanie
specjalistycznej kadry, wsparcie psychologa oraz realizacji idei wolontariatu w praktyce chcemy usamodzielniać osoby bezdomne. Dzięki zakupowi narzędzi dydaktycznych nauczymy uczestników efektywnego
wykorzystywania własnych możliwości, nawiązania kontaktu ze światem
zewnętrznym. Poprzez warsztaty i indywidualne poradnictwo poszerzymy
kompetencje osobiste. Efektem projektu oprócz zwiększenia wiedzy będą
nowe relacje, umiejętności oraz doświadczenia w aktywności wolontaryjnej. Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.