PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień
2021, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji
partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł,
na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywno-
ściowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących
zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności do Organizacji Partnerskiej
Lokalnej [OPL] na terenie województwa: śląskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do
osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 • Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie
  mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też

trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (okre-
ślonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych

do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – któ-
rych dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z po-
mocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla

osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artyku-
łów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bez-
płatnie.

 • Sposób kwalifikacji:

• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościo-
wej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem

uzyskania zgody tych osób;

• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przy-
znania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnio-
nym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do

przyznania pomocy;

• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na pod-
stawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organi-
zacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościo-
wych lub posiłków.

 • Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27
  kg w tym:
 • Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup
  towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo
  wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym
  wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy

końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywno-
ściowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym

równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.

 • Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych]

do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczo-
rek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posia-
dających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach)

z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 • W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie
  realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana,
  Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże
  niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości
  uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 • W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można
  zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 • W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych
  do potrzeb rodzin .
 • Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.
  SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokal-
nego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo

do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty edukacji ekonomicznej;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty niemarnowania żywności,
• inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym,
mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej,
wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyzna-
czonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy

żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują
się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokal-
nych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające

do wyjścia z ubóstwa;
• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi,
osoby samotne);

• pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób ko-
rzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skiero-
wanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba

musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia
wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami
prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą
być z nimi komplementarne.