Fundacja Zacisze Grażyny realizuje zadanie publiczne finansowane ze środków Gminy Mikołów w roku 2023 w formie powierzenia w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w zakresie wykonywania usług noclegowych poprzez zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych mężczyzn oraz zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych kobiet. Odbiorcami pomocy będą osoby bezdomne zgłoszone przez upoważnionych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie oraz skierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów. Wsparciem zostanie objętych ok 8 mężczyzn oraz ok 1 kobieta.