1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej
  potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub
  z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy
  społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie
  lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z
  wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ.
  Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej
  organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom
  zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos
  lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych,
  odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu
  w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie,
  hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu
  osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji
  partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru
  paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska
  lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń
  służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu
  stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza
  podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż
  organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji
  partnerskiej.