SPORT DLA BEZDOMNYCH

Realizacja zajęć sportowych i promocja zdrowego stylu życia. Z dotacji zakupiono sprzęt sportowy i zorganizowano wewnętrzne rozgrywki w różnych dyscyplinach sportowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się tenis stołowy. Zajęcia poprawiły kondycję fizyczną uczestników oraz zintegrowały wiele osób. Projekt sfinansowano ze środków powiatu gliwickiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

BEZDOMNI TWÓRCY KULTURY

Bezdomni twórcy kultury – organizacja warsztatów kulturalnych oraz zajęć zwiększającą wiedzę z zakresu kultury. Udział uczestników w projekcie umożliwił naszym podopiecznym rozwinięcie postaw twórczych poprzez uczestnictwo w zajęciach kulturalnych. Uczestnicy poznali nowe techniki malarskie a także zapoznali się z historią sztuki. Projekt sfinansowano ze środków powiatu gliwickiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

MOPS Knurów , Gmina Gierałtowice, MOPS Siemianowice Śląskie – zapewnienie opieki osobom bezdomnym. Współpracując z gminami z województwa śląskiego zapewniamy schronienie i wyżywienie bezdomnym kobietom i mężczyznom. Realizujemy również wsparcie merytoryczne pozwalające niwelować skutki wykluczenia społecznego. Cieszymy się, że z roku na rok liczba gmin, która obdarzyła nas zaufaniem rośnie.

ZOBACZ WIĘCEJ

WSPÓŁPRACA TESCO

Tesco – dotacja na działalność statutową. W roku 2018 braliśmy udział w IV edycji programu „Tesco. Decydujesz. Pomagamy”, w której zajęliśmy 3 miejsce w mikroregionie. Chcieliśmy założyć grupę kolarską składającą się z osób bezdomnych. Klienci sklepów z Pyskowic i Tarnowskich Gór obdarzyli nas zaufaniem, za które dziękujemy.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA BEZDOMNYM MĘŻCZYZNOM

Celem projektu było zapewnienie całodobowego schronienia i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych bezdomnym mężczyznom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.Oprócz schronienia Fundacja planuje świadczyć wsparcie, umożliwiające nieutrwalanie sytuacji bezdomności, ale ukierunkowanie beneficjentów na podejmowanie wysiłku radzenia sobie z sytuacją trudną. Podjęte w ramach dofinansowania formy wsparcia miały na celu: zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gliwicach,…

ZOBACZ WIĘCEJ

KULTURA OSÓB BEZDOMNYCH

Sukces poprzedniej edycji projektu zmotywował nas do kontynuacji działań. Efektem tego jest kolejne dofinansowanie uzyskane na projekt „Kultura osób bezdomnych” przez Zarząd województwa śląskiego. Zrealizowane warsztaty artystyczne uświadomiły uczestników, że tworzenie kultury nie jest zależne od posiadanych środków finansowych własnych, gdyż kulturę można tworzyć z różnych materiałów,  pozwoliły uwrażliwić osoby bezdomne na sztukę , wykreowały…

ZOBACZ WIĘCEJ

READAPTACJA OSÓB BEZDOMNYCH

Celem głównym projektu było zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego wśród osób bezdomnych z Gliwic, poprzez przeciwdziałanie degradacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających w sytuacji kryzysowej głównie z powodu bezdomności, w tle której istnieje bezrobocie, uzależnienie od alkoholu, ubóstwo, wyuczona bezradność; zapobieganie ich izolacji i aktywizacja społeczna. Wsparciem dla uczestników byli specjaliści w postaci terapeuty uzależnień,…

ZOBACZ WIĘCEJ

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI NA OBSZARZE GMINY RUDZINIEC 2017 ROK

Fundacja Zacisze Grażyny przy współpracy z osobami bezdomnymi organizowała dystrybucję żywności na obszarze Gminy Rudziniec dla osób potrzebujących. W ramach projektu odebrano żywność z magazynów Śląskiego Banku Żywności w Chorzowie, dostarczono ją do magazynu Fundacji, przygotowano i rozdano paczki. Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa funkcjonowania gospodarstw domowych beneficjentów projektu poprzez przekazanie żywności osobom potrzebującym, a…

ZOBACZ WIĘCEJ

KULTURA OSÓB BEZDOMNYCH

Celem projektu Kultura osób bezdomnych było wykształcenie wśród 40 osób bezdomnych potrzeb kulturalnych poprzez organizację zajęć artystycznych. Zostały zrealizowane dwa warsztaty: malarski oraz z rękodzieła. Realizacja projektu była odpowiedzią na następujące problemy podopiecznych naszego Schroniska: monotonia życia, małe zainteresowanie kulturą, niewielkie zaangażowanie w uczestnictwo w kulturze a także tworzenie jej. Zaproponowane warsztatowe formy wsparcia zainspirowały…

ZOBACZ WIĘCEJ

PROFILAKTYKA CHORÓB PŁUC OSÓB BEZDOMNYCH

„Profilaktyka chorób płuc osób bezdomnych” to projekt mający na celu poprawę sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej osób bezdomnych. Dzięki uzyskanej dotacji został zakupiony spirometr i puls oksymetry, które są obsługiwane przez opiekunów domu i wykonywane były okresowo pomiary stanu płuc uczestników. Ponadto zrealizowane zostały warsztaty profilaktyki nikotynowej, które miały za zadanie pokazać…

ZOBACZ WIĘCEJ